Miljøscreening

Inden renovering/nedrivning af boligen er det vigtigt at undersøge om en miljøscreening er påkrævet.

RENOVERINGSATTEST

Inden renovering af boligen er det vigtigt at undersøge om en renoveringsattest er påkrævet.

Hvad koster det ?

Kvalitet & et sundt miljø behøver ikke altid at være dyrt at opnå. Vores miljørapport koster kun 4.995,- kr.

Hvor arbejder vi ?

Vores teknikere kører på hele sjælland. Andre lokationer kun efter aftale, kontakt os.

Miljøscreening & miljørapport

– En grundig gennemgang af boligen
– Materialeprøver og analyser af udsatte/udvalgte områder
– En veldokumenteret rapport indeholdende fotodokumentation og analyseresultater
– Råd og vejledning omkring indrapportering til kommunen
– Råd og vejledning omkring bortskaffelse af materialer
– Vi sikre de nødvendige undersøgelser inden nedrivning/renovering
– Alle gældende regler og lovgivning overfor din kommune overholdes

Kr. 4.995,- Incl. moms*

*Miljøprøver tillægges – pris pr. miljøprøve kr. 750,- Inkl. moms

Parcelhus – priseksempel

Parcelhus incl. 15 analyser – 14.500,- Inkl. moms.

Der vil typisk være behov for 10-30 analyser i et gennemsnitligt enfamilies parcelhus

Sommerhus – priseksempel

Sommerhus incl. 8 analyser – 9.500,- Inkl. moms.

Der vil typisk være behov for 5-20 analyser i et gennemsnitligt sommerhus.

Øvrige priser

Pris pr. miljøprøve kr. 750,- Inkl. moms.

Pris – anmeldelse af affald til kommunen kr. 800,- Inkl. moms

Behovet for miljøprøver af risikomaterialer afhænger af projektes omfang, alder og materialer.

Vigtige informationer

Der må ikke igangsættes nedrivning eller bortskaffelse før affaldet er anmeldt og kommunen har anvist affaldet.

Anmeldelse af affald tager ca. 1-2 timer + evt. dialog med kommunen efterfølgende.

Ud fra vores erfaring vil vi ikke anbefale private bygherrer selv anmelder affaldet. Ved anmeldelse af affald til Kommunen er det meget vigtigt at dele affaldet op i de korrekte sorteringer/fraktioner og angive korrekt estimerede mængder. Dertil er det vigtigt at der ved de enkelte sorteringer med forurenet eller farligt affald henvises til miljørapportens prøvenumre. Det er også vigtigt at vedhæfte miljørapporten og de fremkomne analyseresultater.

Det kan tage helt op til 2 uger at få anvist affaldet på baggrund af en korrekt affaldsanmeldelse. Ved en korrekt anmeldelse af affald er det typisk muligt at få anvisningen og dermed grønt lys til at påbegynde nedrivning og bortskaffelse af affaldet indenfor få dage.

Det varierer fra kommune til kommune, hvor meget af byggeaffaldet der kan afleveres på genbrugspladsen U/B.

Det er bygherres ansvar at anmeldelsen er korrekt, det kan ikke forventes at kommunen er kvalitetskontrol på hverken anmeldelse eller kortlægning af miljøskadelige stoffer, hvorfor det er vigtigt at begge dele er korrekte for at undgå økonomiske konsekvenser.

Anmeldelse af affald til kommunen koster kr. 800,- Inkl. moms

Vi anmelder kun affald til kommunen ved projekter med en CAMI MILJØ miljørapport.


CAMI MILJØ TILBYDER

CAMI MILJØ tilbyder professionel håndtering af din opgave

– En grundig gennemgang af boligen
– Materialeprøver og analyser af udsatte/udvalgte områder
– En veldokumenteret rapport indeholdende fotodokumentation og analyseresultater
– Råd og vejledning omkring indrapportering til kommunen og
– Råd og vejledning omkring bortskaffelse af materialer
– Prøvesvar indenfor 1-5 hverdage.
– Vi sikre de nødvendige undersøgelser inden nedrivning/renovering
– Alle gældende regler og lovgivning overfor din kommune overholdes

Renoveringsattest

Inden boligen renoveres er det vigtigt at undersøge om en renoveringsattest er påkrævet

En renoveringsattest sikrer, at dit boligprojekt lever op til kommunens krav om renovering af boligen. Cami Miljø laver en grundig gennemgang af din bolig og analyserer for potentielt giftige og sundhedsskadelige stoffer og tungmetaller.

En miljøscreening – har jeg brug for det ??

Når private huse, parcelhuse og andre bygninger skal enten ombygges eller rives ned, er det ejerens pligt at sørge for, at der bliver foretaget en miljøscreening af bygningerne.

Miljøscreeningen skal afdække om bygningerne eller dele af dem indeholder miljøskadelige stoffer. Det, der ifølge loven skal screenes for, er asbest, klorerede paraffiner også kendt som KP’er, PCB, tungmetaller, olie og PAH’er som er tjærestoffer.

I udgangspunktet gælder denne forpligtelse i forhold til alle huse, der har gennemgået en ombygning, fået en tilbygning eller lignende. Det er dog især huse fra perioden mellem 1950 til 1977, som har den største risiko for at indeholde skadelige stoffer i bygningsdele. Man skal altid overlade miljøscreeningen til erfarne fagfolk og analysen af de prøver, der tages, skal altid foretages på et akkrediteret laboratorium.

En miljøscreening er en lovbestemt procedure, der sørger for, at bygninger undersøges for skadelige stoffer, der kan ødelægge miljøet. Det er en screening, der skal foretages, når en bygning eller en bygningsdel skal rives ned eller bygges om. Screeningen går efter en lang række forskellige stoffer, som man vil undgå i miljøet og, det er således ikke kun asbest og PCB, man er på jagt efter.

Måske virker det uoverskueligt at skulle sørge for både en miljøscreening og korrekt håndtering af processen, både hvad angår arbejde og affaldshåndtering, når man står foran et større byggeprojekt. Det kræver både tid og koster penge, men du skal huske at tænke på, at det ikke bare er et ubelejligt lovkrav. Det er med til at sørge for, at indeklimaet i huset ikke er sundhedsskadeligt for beboerne og er derfor en vigtig procedure. Ud over det sundhedsmæssige aspekt ender det ofte også med at blive dyrere for bygherren eller ejeren, hvis de undlader at få foretaget en miljøscreening, og så alligevel skal skilles sig af med giftigt affald i forbindelse med byggeprojektet.

Hos Cami Miljø hjælper vi dig hele vejen igennem processen.

MILJØANALYSE

Cami Miljø er toneangivende
indenfor PCB detection

Vi står for teknisk analyse og rådgivning indenfor PCB, Asbest og øvrige sundhedsskadelige stoffer. Vores ydelser benyttes af ingeniører, arkitekter, institutioner, boligforeninger, virksomheder og ikke mindst private.

Hvad er PCB ?

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler. Stoffet er en miljøgift, der blev brugt i byggematerialer som fx fugemasser og termoruder i perioden 1950 – 1977.

PCB er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. Stoffet bliver inddelt i to grupper; en gruppe, som ligner dioxiner, og en gruppe, som ikke ligner dioxiner.

Kemisk set består PCB af to benzenringe, som i forskellig grad er mættet med klor. I alt findes PCB i 209 forskellige varianter, de såkaldte PCB-congenere. PCB kan i et vist omfang afdampe til indeklimaet, hvorved mennesker kan blive eksponeret. PCB kan også trænge ind i omgivende byggematerialer fra de materialer, de oprindelig har indgået i.

PCB er forbudt og er optaget på EU’s liste over farlige stoffer.

PCB indgår som én af de 12 miljøgifte, der går under fællesbetegnelsen “The dirty dozen” under Stockholm-konventionen, som de fleste lande har tilsluttet sig med henblik på at nedbringe mængden af disse stoffer – herunder PCB. I EU-sammenhæng hører PCB endvidere til gruppen af miljøgifte kaldet POP (Persistent organsic Pollutants), som er omfattet af den så kaldte POP-forordning, der er et led i at implementere Stockholm-konventionen.

Hvad er Asbest ?

Asbest er benævnelsen for en gruppe mineraler, der findes i jorden bestemte steder i verden. Der findes forskellige typer asbest, men de er alle sundhedsskadelige. Asbestfibre er ultratynde. De kan ikke ses med det blotte øje. De tyndeste har et tværsnit på en milliontedel af en millimeter!

Fibrene er bøjelige, men samtidig meget stærke. Nærmest ligesom klaverstrenge.Asbestfibre er desuden hårdføre. De kan modstå varme, og de bliver heller ikke opløst af kemikalier. Asbestens meget robuste egenskaber gør, at den er god at isolere med. Den kan tillige bruges til at forstærke mange andre materialer.

Men asbestens bestandighed er samtidig medskyldig i, at den er sundhedsskadelig. Når der kommer fremmede stoffer ind i kroppen, så prøver organismen at udstøde dem eller at nedbryde dem. Men organismen kan praktisk talt ikke nedbryde asbest.

Nyttige informationer

Dit ansvar !

Som bygherre/boligejer er du ansvarlig for korrekt bortskaffelse af byggeaffald. Det er derfor vigtig at kende til de gældende krav, som din kommune stiller til renovering og bortskaffelse af byggematerialer.

Boligattest til dit byggeprojekt ?

Hvis et af nedenstående krav er opfyldt, så kræver dit boligprojekt en boligattest:
– Bygget/ombyttet imellem 1950-1977
– Renoveres i mere end 10m2
– Mere end 1 tons affald i processen

Hvad tester vi for ?

Hos Cami Miljø kan vi teste og analysere for disse stoffer:
– PCB
– Asbest
– Øvrige sundhedsskadelige stoffer.

Kontakt CAMI MILJØ ! Det tager kun et øjeblik

kontakt informationer

Kontakt os på email, telefon eller via facebook

CAMI MILJØ
Skovkildevej 10
DK-4652 Hårlev

TLF. 4017 4648